AKTUALNE PROJEKTY

1

STARTUJ Z BIZNESEM SUBREGION BIELSKI

 

 

OGŁOSZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Z biznesowym podejściem” rozpocznie się w dniu 05.07.2018 r. i zakończy się w dniu 18.07.2018 r. o godzinie 15:30. Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do projektu „Z biznesowym podejściem” dla regionu bielskiego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz rekrutacyjny wypełniony czytelnie wraz z wymaganymi załącznikami osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera do Biura Projektu przy ul. Adama Mickiewicza 58 lok. 6E (I piętro), 17-100 Bielsk Podlaski. Zachęcamy również do wnikliwego zapoznania się z Regulaminem rekrutacji Uczestników projektu, w którym to znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące składania dokumentów rekrutacyjnych. Przypominamy również, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji Uczestników projektu w przypadku zgłoszeń nadawanych drogą pocztową liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego. Formularze, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Poniżej zamieszczamy również listy kodów PKD wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014.

Serdecznie zapraszamy!

REGULAMINY I WZORY DOKUMENTÓW

-------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o projekcie:

Projekt „Z biznesowym podejściem” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych, Priorytetu inwestycyjnego 8.3 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 2 084 208,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 771 576,80 PLN

 

Celem projektu jest podniesienie do IX 2019 r. poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej pozostających bez pracy osób od 30 roku życia z województwa podlaskiego, subregionu bielskiego poprzez objęcie 48 uczestników projektu wsparciem doradczo–szkoleniowym oraz udzielenie 40 spośród nich kompleksowego wsparcia finansowego i doradczo–szkoleniowego na etapie zakładania firmy i w początkowym okresie jej prowadzenia.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia rezultatów:

 • stworzenie min. 40 nowych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczych;
 • podjęcie samozatrudnienia przez 40 Uczestników Projektu
 • nabycie wiedzy przez min. 43 uczestników projektu i umiejętności, niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczych

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 30.09.2019 r.

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany do osób pozostających bez pracy (tj. bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób nieaktywnych zawodowo) oraz zamieszkujących w (rozumienie Kodeksu Cywilnego) subregion bielski tj. powiat bielski, hajnowski, siemiatycki oraz gminy Gródek, Michałowo, Suraż i Poświętne powiatu białostockiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Formy wsparcia przewidziane w projekcie dla Uczestników Projektu:

 • Szkolenie „Niezbędnik przedsiębiorcy ” (40h) z następujących z tematów:
 • regulacje i aspekty prawne zakładania i prowadzenia firmy,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczejpodstawy i procedury prawne,
 • księgowość małych działalności gospodarczych,
 • formy prowadzenia działalności gospodarczych,
 • źródła finansowania działalności gospodarczych ,
 • formy zatrudnienia pracowników ,
 • obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i US ,
 • marketing w firmie ,
 • zasady przygotowywania biznes planów;
 • bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej do 23 600,00 zł;
 • wsparcie pomostowe do 1 850,00 zł./ m-c przez pierwszych 6-mcy i do 745,00 zł./ m-c przez max. kolejnych 6-mcy;
 • wsparcie pomostowe szkoleniowo–doradcze (doradztwo biznesowe i specjalistyczne) -12h/osobę;
 • zwrot kosztów dojazdu na w szkolenie;
 • udzielenie wsparcia w postaci utworzenia forum biznesu (tj. forum wymiany doświadczeń). Zakłada się organizację min. 4 spotkań, których celem jest stworzenie nowopowstałym podmiotom możliwości dyskusji nt. doświadczeń związanych z funkcjonowaniem ich przedsiębiorstw, efektywnego wykorzystania środków.

 

Koszty uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Co możesz zyskać ?

Nowe kwalifikacje, praktyczne doświadczenie zawodowe, swoją firmę, wsparcie w prowadzeniu firmy przez okres 12 miesięcy.

W jaki sposób można się zgłosić do udziału w projekcie ?

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu: „Z biznesowym podejściem” prowadzona będzie w okresie V - VI 2018 r. na terenie subregionu bielskiego. W ramach rekrutacji wyłonionych zostanie 48 uczestników projektu (26K/22M), zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rekrutacji.

Procedura rekrutacji obejmuje 2 etapy:

Etap I : ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych.

Etap II: weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej  - rozmowa z doradcą zawodowym.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu zawiera Regulamin rekrutacji, dostępny w sekcji „Dokumenty

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

KONTAKT:

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

Biuro Projektu „Z biznesowym podejściem”

Ul. Adama Mickiewicza 58 lok. 6E

17-100 Bielsk Podlaski

Tel: 787 001 810, e-mail: dotacje@syscopolska.pl

czynne od poniedziałku do piątku: 07:30 – 15:30

01.04.2018 r. – 30.09.2019 r.

2

STARTUJ Z BIZNESEM SUBREGION SUWALSKI

 

 

UWAGA! Wydłużony termin rekrutacji do projektu „Startuj z biznesem”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że okres rekrutacji do projektu „Startuj z biznesem” został wydłużony do 11 czerwca 2018 r. do godziny 16:00. W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz rekrutacyjny wypełniony czytelnie wraz z wymaganymi załącznikami. Zachęcamy również do wnikliwego zapoznania się z regulaminem rekrutacji, w którym to znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące składania dokumentów rekrutacyjnych. Przypominamy również, że zgodnie z regulaminem rekrutacji w przypadku zgłoszeń nadawanych drogą pocztową liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze!

UWAGA!! DO FORMULARZA NALEŻY RÓWNIEŻ DOŁĄCZYĆ „OŚWIADCZENIE POTENCJALNEGO KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU”

----------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT W SPRAWIE KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT OD DOTACJI 

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informujemy, że w przypadku czynnych podatników VAT istnieje możliwość wystąpienia niekwalifikowalności podatku VAT od zakupu towarów i usług dokonanych w ramach uzyskanej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego. W związku z czym równowartość odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1721), podatku od uzyskanej dotacji inwestycyjnej będzie podlegała zwrotowi.

Aktualne stanowisko Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w danej kwestii dostępne będzie na stronie  www.niemen.org.pl.

---------------------------------------------------------------------------------------- 

UWAGA! Wydłużony termin rekrutacji do projektu „Startuj z biznesem”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że okres rekrutacji do projektu „Startuj z biznesem” został wydłużony do 30 maja 2018 r. do godziny 16:00. W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz rekrutacyjny wypełniony czytelnie wraz z wymaganymi załącznikami. Zachęcamy również do wnikliwego zapoznania się z regulaminem rekrutacji, w którym to znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące składania dokumentów rekrutacyjnych. Przypominamy również, że zgodnie z regulaminem rekrutacji w przypadku zgłoszeń nadawanych drogą pocztową liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego. 

UWAGA!! DO FORMULARZA NALEŻY RÓWNIEŻ DOŁĄCZYĆ „OŚWIADCZENIE  KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU”

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze!

 

AKTUALNOŚCI 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do projektu „Startuj z biznesem” dla regionu suwalskiego. Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do projektu rozpocznie się  dnia 08.05.2018 r. i zakończy 21.05.2018 r. 

 Poniżej zamieszczamy również listy kodów PKD wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014:

Kody pkt wykluczone z dofinansowania

 Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie i w sposób zgodny z informacjami zawartymi w Regulaminie rekrutacji Uczestników Projektu.

wzory dokumentów dotyczących wsparcia w ramach projektu

 

 1. Regulamin pracy KOW
 2. Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości
 3. Załącznik nr 1 Umowa o świadczenie usług szkoleniowych
 4. Załącznik nr 2 Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego
 5. Załącznik 3 Wzór biznesplanu
 6. Załącznik 3 a Oświadczenie UP
 7. Załącznik 3 b Oświadczenie UP
 8. Załącznik 3 c Oświadczenie UP o korzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków niekwalifikowalnych
 9. Załącznik 3 d Oświadczenie UP o niekaralności
 10. Załącznik 3 e Oświadczenie UP o zamiarze zarejestrowania się jako podatnik VAT
 11. Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 12. Załącznik nr 5 Umowa o przyznanie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń
 13. Załącznik nr 6 Karta oceny formalnej wniosku
 14. Załącznik nr 7 Karta oceny merytorycznej biznesplanu
 15. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim - załącznik do umowy
 16. Zgoda małżonka - załącznik do umowy
 17. Indywidualny plan potrzeb w zakresie wsparcia towarzyszącego - załącznik do umowy

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Informacje o projekcie:

Projekt „Startuj z biznesem” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych, Priorytet inwestycyjny: 8.3 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 2 081 424,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 769 210,40 PLN

 

Celem projektu jest podniesienie do VIII 2019 r. poziomu przedsiębiorczości  i aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy osób od 30 roku życia z województwa podlaskiego poprzez objęcie 48 uczestników projektu wsparciem doradczo – szkoleniowym oraz udzielenie 40 spośród nich kompleksowego wsparcia finansowego i doradczo – szkoleniowego na etapie zakładania firmy i w początkowym okresie jej prowadzenia.

Ponadto projekt przyczyni się do osiągnięcia rezultatów:

 • stworzenie min. 40 nowych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczych;
 • podjęcie samozatrudnienia przez 40 Uczestników Projektu
 • nabycie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczych przez min. 43 UP.

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany do osób pozostających bez pracy (tj. bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób nieaktywnych zawodowo), zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach,

zamieszkujących w (rozumienie Kodeksu Cywilnego) subregion suwalski tj. powiat augustowski, moniecki, sokólski, sejneński., suwalski i m. Suwałki;

Formy wsparcia przewidziane w projekcie dla Uczestników Projektu:

Szkolenie „Krok po kroku do własnego biznesu ” (40h) z następujących z tematów:

 • regulacje i aspekty prawne zakładania i prowadzenia firmy,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczejpodstawy i procedury prawne,
 • księgowość małych działalności gospodarczych,
 • formy prowadzenia działalności gospodarczych,
 • źródła finansowania działalności gospodarczych ,
 • formy zatrudnienia pracowników ,
 • obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i US ,
 • marketing w firmie ,
 • zasady przygotowywania biznes planów;
 • bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej do 23 600,00 zł;
 • wsparcie pomostowe 1 850,00 zł./ m-c przez pierwszych 6-mcy i 745,00 zł./ m-c  przez max. kolejnych 6-mcy;
 • wsparcie pomostowe szkoleniowo – doradcze (doradztwo biznesowe i specjalistyczne)-12h/osobę;
 • zwrot kosztów dojazdu na w szkolenie;
 • udzielenie wsparcia w postaci utworzenia forum biznesu (tj. forum wymiany doświadczeń). Zakłada się organizację min. 4 spotkań, których celem jest stworzenie nowopowstałym podmiotom możliwości dyskusji nt. doświadczeń związanych z funkcjonowaniem ich przedsiębiorstw, efektywnego wykorzystania środków.

Koszty uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Co możesz zyskać ?

nowe kwalifikacje, praktyczne doświadczenie zawodowe, swoją firmę, wsparcie w prowadzeniu firmy przez okres 12 miesięcy.

W jaki sposób można się zgłosić do udziału w projekcie ?

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu: „Startuj z biznesem” prowadzona będzie w okresie  III-IV 2018 r. na terenie subregionu suwalskiego.

W ramach rekrutacji wyłonionych zostanie 48 uczestników projektu (28K/20M), zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rekrutacji.

Procedura rekrutacji obejmuje 2 etapy:

Etap I : ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

Etap II: weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej  - rozmowa z doradcą zawodowym

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu zawiera Regulamin rekrutacji, dostępny w sekcji „Dokumenty

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !

KONTAKT:

Lider projektu:

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

Tel: 42 230 92 03, e-mail: suwalki@syscopolska.pl

 

Biuro projektu: „Startuj z biznesem”

czynne od poniedziałku do piątku: 08:00 – 16:00

Partner projektu: Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”

ul. Wesoła 22,16-400 Suwałki

Tel.: (87) 565 36 71, e-mail: euroregion@niemen.org.pl

Faks: 48 87 565 36 72

 

3

PRZEZ INTEGRACJĘ DO ZATRUDNIENIA

 

AKTUALNOŚCI

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 12.04.2018  zmianie uległy zapisy „Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów  stażowych  i szkoleniowych” w ramach projektu „Przez integrację do zatrudnienia” odnośnie terminów i warunków wypłat stypendiów szkoleniowych i stażowych.

Informujemy, że stypendia wypłacane za miesiąc, w którym odbyło się szkolenie lub staż, realizowane są najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca, o ile na koncie projektu znajdują się środki przekazane przez operatora czyli Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.  Stypendium stażowe nie będzie wypłacone osobom, które przerwały wykonywanie stażu zgodnie z zapisami w regulaminie. Poniżej treść zmienionych zapisów w regulaminach.

 par.2

Stypendia szkoleniowe

 1. Stypendium szkoleniowe jest wypłacane raz w miesiącu, najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca, pod warunkiem przekazania Beneficjentowi dokumentacji potwierdzającej obecność na zajęciach w 80% najpóźniej do 5 dnia kolejnego miesiąca. Nie dotyczy nieobecności usprawiedliwionych zwolnieniem lekarskim.

 par.7

Wypłata Stypendium

 5. Stypendium nie zostanie wypłacone w sytuacji, kiedy z winy UP staż zostanie przerwany na skutek nieusprawiedliwionej nieobecności w miejscu odbywania stażu. Za nieusprawiedliwioną nieobecność uważa się każdą okoliczność, za wyjątkiem nagłego wypadku, choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim na druku ZLA lub podpisania umowy o pracę. Brak wypłaty dotyczy miesiąca, w którym został przerwany staż.

Aktualny regulamin znjaduje się poniżej w zakładce: DOKUMENTY PROJEKTU

 

 ------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 7.12.2017 wprowadzone zostały zmiany w zapisach poszczególnych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Regulamin projektu

Zmianie uległy zapisy, które obecnie mają brzmienie:

PAR.6

Nabór UP i proces rekrutacji

pkt. 1

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w PISZ - listy rankingowe z wynikami rekrutacji sporządzane są raz w tygodniu, o ile w danym okresie zgłoszą się Kandydaci/Kandydatki do projektu

Pkt. 10

Kandydaci, którzy przed przystąpieniem do rekrutacji, w ciągu ostatnich trzech lat brali udział w innych projektach finansowanych ze środków publicznych, w których otrzymali wsparcie w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej, będą mogli zostać zakwalifikowani do Projektu o ile zostaną spełnione poniższe warunki:

 • Formularz zgłoszeniowy:    Pkt. 3 Informacja o udziale w innych projektach:

Czy brał/a i/lub bierze Pan/Pani udział w innym  projekcie finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich trzech lat?

 • Karta oceny merytorycznej – doradca zawodowy

Czy Kandydat/Kandydatka  brał/a udział w projekcie finansowanym ze środków publicznych, dotyczących aktywizacji społeczno- zawodowej w ciągu ostatnich trzech lat?

 •  Karta oceny merytorycznej – psycholog

Czy Kandydat/Kandydatka  brał/a udział w projekcie finansowanym ze środków publicznych, dotyczących aktywizacji społeczno- zawodowej w ciągu ostatnich trzech lat?

 Powyższe zmiany obowiązują od dnia 07.12.2017 roku. Aktualne dokumenty znjadują się poniżej w zakładce: DOKUMENTY PROJEKTU

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Przez integrację do zatrudnienia” realizowany jest przez Sysco Polska w ramach w ramach IX Osi priorytetowej: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie działania w ramach projektu prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Projekt uwzględnia potrzeby osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym dostęp bez barier architektonicznych oraz dostosowane materiały szkoleniowe i sposób prowadzenia zajęć.

Wartość projektu: 923 602,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 738 882,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 –30.09.2018 r. 

Wszystkie szczegółowe informacje o projekcie znajdują się również na stronie www.dozatrudnienia.pl

DOKUMENTY PROJEKTU:

Regulamin projektu

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej – doradca

Karta oceny merytorycznej – psycholog

Wzór umowy uczestnictwa

Wzór deklaracji

Wzór oświadczenia

 

OPIEKA NAD DZIECKIEM:

wzór umowy trójstronnej 

oświadczenie opiekuna prawnego 

wniosek o refundację kosztów opieki - dotyczy żłobków, przedszkoli lub innych placówek wychowawczych

 

 STYPENDIA STAŻOWE I SZKOLENIOWE

Regulamin i zasady przyznania stypendium

 

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest podwyższenie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 84 mieszkańców Warszawy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do 84 osób (minimum 52 kobiet), w tym 9 osób z niepełnosprawnościami (minimum 5 kobiet), zagrożonych ubóstwem i /lub wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie  z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające minimum 1 z przesłanek określoną w art. 7 ustawy z 12.03.2004 r o pomocy społecznej:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

8)  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;

11) trudności w integracji osób , które otrzymały status uchodźcy;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

RODZAJE WSPARCIA

 W ramach Projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:

 1. Diagnoza potrzeb, możliwości i barier uczestnika projektu w życiu społeczno – zawodowym i stworzenie Indywidualnego Planu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej poprzez spotkania z psychologiem (2 godz.) i doradcą zawodowym (2 godz.)
 2. Trening kompetencji społecznych – (4 dni szkolenia po 6 godzin), który pomoże rozwijać umiejętności osobiste i społeczne uczestnika projektu, Jednym z modułów zajęć jest trening wzmacniający dla kobiet oraz osób niepełnosprawnych w ramach przeciwdziałania stereotypom oraz Akademia Rodziny.
 3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne (4 godziny) – wsparcie w rozwiązywaniu zdiagnozowanych indywidualnych trudności w integracji społeczno-zawodowej.
 4. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne i/lub prawne i/lub socjalne (4 godziny łącznie) - wsparcie w rozwiązywaniu indywidualnych, specyficznych problemów rodzinnych/prawnych/socjalnych uczestnika projektu
 5. Indywidualne poradnictwo zawodowe (4 godziny) - wsparcie uczestnika projektu przez doradcę zawodowego w świadomym podjęciu decyzji dotyczącej ścieżki rozwoju zawodowego.
 6. Warsztaty edukacji prozatrudnieniowej (4 dni szkoleniowe po 6 godzin) - tematyka zajęć poruszać będzie zagadnienia z zakresu uwarunkowań rynku pracy: formy zatrudnienia, sposoby skutecznego poszukiwania pracy, efektywny kontakt z pracodawcą, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, zachowanie w sytuacji zawodowej.
 7. Spotkania z pośrednikiem pracy i/lub brokerem edukacyjnym (4 godziny łącznie) - zadania pośrednika pracy, m.in.: kontakty z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy i stażu, informowanie uczestnika projektu o miejscach pracy/stażu i możliwościach ich podjęcia, kontaktowanie uczestnika projektu z pracodawcami, pomoc w tworzeniu i wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych. Zadania brokera edukacyjnego m.in.: dobór szkoleń zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami, kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym uczestnika projektu, monitorowanie rynku usług szkoleniowych w kontekście zapotrzebowania uczestnika.
 8. Szkolenia zawodowe (średnio 60 godzin szkolenia) - będą prowadziły do uzyskania przez uczestnika projektu kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem – zaświadczenie i/lub certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę szkoleniową. Każde szkolenie będzie zakończone egzaminem weryfikującym nabycie kwalifikacji zawodowych uprawniających do otrzymania certyfikatu i/lub zaświadczenia. W ramach projektu uczestnicy projektu będą kierowani na szkolenia zawodowe zgodnie z ich zainteresowaniami, doświadczeniem, możliwościami podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie a także w odniesieniu do zapotrzebowania regionalnego/lokalnego rynku pracy.
 9. Staże zawodowe – 46 uczestników projektu zostanie skierowanych na 3 miesięczny staż zawodowy zgodnie z nabytymi kwalifikacjami podczas szkolenia. W dokumentach stażowych określone zostaną obowiązki stażysty, stanowisko pracy, wysokość wynagrodzenia podczas stażu. Po zakończeniu stażu pracodawca wystawi stażyście opinie.

 

Dla uczestników projektu, którzy zgłoszą potrzebę opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobami zależnymi i nie mogą tej opieki zapewnić w ramach własnych środków lub poprzez zaangażowanie osób spokrewnionych, przewidziano wsparcie polegające na refundacji przez Sysco Polska kosztów poniesionych przez uczestników projektu z tytułu sprawowania opieki.

Wsparcie może być przyznane maksymalnie na 150 godzin opieki na 1 uczestnika, o ile uczestnik korzysta ze wsparcia w trakcie tych godzin. W celu zgłoszenia zapotrzebowania na wsparcie w opiece, uczestnik projektu zgłasza ten fakt w Punkcie Integracji Społeczno-Zawodowej niezwłocznie po zakwalifikowaniu się do projektu, składając Wniosek o opiekę nad dzieckiem/dziećmi/osobą zależną - szczegółowy opis procedury wsparcia oraz komplet wzorów dokumentów dostępny jest w sekcji INFORMACJE O PROJEKCIE oraz  na stronie: www.dozatrudnienia.pl.

 MIEJSCE REALIZACJI WSPARCIA

Wsparcie indywidualne i grupowe realizowane będzie w:

Punkcie Integracji Społeczno-Zawodowej,

ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa

tel. +48 732 998 519 rekrutacja@dozatrudnienia.pl

www.dozatrudnienia.pl

 

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły - listy rankingowe z wynikami rekrutacji sporządzane są w momencie zakwalifikowania min.12 osób.

 1. Zgłoszenia Kandydatów zainteresowanych udziałem w projekcie przyjmowane są drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@dozatrudnienia.pl lub listownie na adres Punktu Integracji Społeczno-Zawodowej (00-159 Warszawa, ul. gen. Władysława Andersa 13).
 2. W celu przesłania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wersja papierowa formularza dostępna jest w Punkcie Integracji Społeczno-Zawodowej.
 3. Ocenie podlegać będą kryteria formalne:
 • poprawnie wypełniony formularz;
 • przynależność do grupy docelowej;
 • miejsce zamieszkania;

          oraz merytoryczne:

 • rozmowa z doradcą zawodowym i psychologiem w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz rozmowy - ocena motywacji do udziału w projekcie i stan przydatności wsparcia do potrzeb kandydata w skali od 0 do 10 punktów otrzymane od każdego z oceniających.

W ramach kryteriów formalnych punkty dodatkowe zostaną przyznane:

 • osobom korzystającym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - + 5 pkt
 • osobom doświadczającym wielokrotnego wykluczenia - +4 pkt
 • osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności - +3 pkt.,
 • osobom niepełnosprawnym z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - + 2 pkt
 • osobom niepełnosprawnym z niepełnosprawnością sprzężoną, z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi - + 2 pkt.
 1. Do projektu zostaną przyjęte osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów, priorytetowo będą traktowane osoby należące do jednej z poniższych grup: spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 • Osoby niepełnosprawne
 • Kobiety
 • Osoby zamieszkujące dzielnice o najwyższym odsetku osób korzystających z Pomocy Społecznej, tj.: Praga Północ, Śródmieście, Wola, Żoliborz.

 

 REZULTATY PROJEKTU:

 

1

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

52 (w tym 31 kobiet)

2

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu

48 (w tym 30 kobiet)

3

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

26 (w tym 16 kobiet)

4

Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna)

34 %

5

Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa)

22%

6

Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna)

34%

7

Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa)

12%

8

Liczba osób, które nabyły/rozwinęły w ramach projektu kompetencje społeczne niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy

72 ( w tym 45 kobiet)

9

Liczba osób, które nabyły/podniosły w ramach projektu umiejętności skutecznego poruszania się na regionalnym rynku pracy

72 ( w tym 45 kobiet)

10

Liczba osób, które stwierdziły wzrost motywacji i wiary we własne siły po zakończonym udziale w projekcie

72 ( w tym 45 kobiet)

11

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie

84 ( w tym 52 kobiety)

12

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

9 ( w tym 5 kobiet)

13

Liczba osób, które w ramach projektu podpisały i realizują kontrakt socjalny/dokument równoważny

84 ( w tym 52 kobiety)

14

Liczba osób objętych w ramach projektu diagnozą indywidualnych potrzeb i potencjałów

84 ( w tym 52 kobiety)

15

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji społecznej

84 ( w tym 52 kobiety)

16

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji zawodowej - usługi poradnictwa zawodowego

84 ( w tym 52 kobiety)

17

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji zawodowej - usługi szkoleń zawodowych.

58 ( w tym 35 kobiet)

18

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji zawodowej - staże zawodowe

46 ( w tym 28 kobiet)

 

KONTAKT:

Biuro Projektu:

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 5b, 02-797 Warszawa

Tel: 22 392 74 75, Adres e-mail: magdalena.hojnor(at)syscopolska.pl

ZAPYTANIA OFERTOWE

Sysco Polska zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w składaniu ofert na na realizację usług dotyczących wsparcia społeczno – zawodowego uczestników projektu „ Przez integrację do zatrudnienia”.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „Przez integrację do zatrudnienia”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną 84 osoby (min.52 kobiety), mieszkańcy woj. mazowieckiego (Warszawa), zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy z powodu barier napotykają na problemy w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym.  Celem głównym projektu  jest podwyższenie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia ww. osób poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia. W ramach realizacji projektu zostanie wyłoniony wykonawca oferujący ww. usługi służące osiągnięciu tego celu. Oferty należy składać do 23.10.2017.

Wszystkie szczegóły oraz załączniki znajdują się na stronie: 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1061597

Oferta wyłoniona do realizacji:

Fundacja Sławek

ul. Gubinowska 7/57

02-956 Warszawa

___________________________________________________________ 

Sysco Polska zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w składaniu ofert na na realizację usługi cateringowej dla uczestników projektu „ Przez integrację do zatrudnienia”.

Rozeznanie rynku dotyczy projektu „Przez integrację do zatrudnienia”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną 84 osoby (min.52 kobiety), mieszkańcy woj. mazowieckiego (Warszawa), zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy z powodu barier napotykają na problemy w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym.  Celem głównym projektu  jest podwyższenie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia ww. osób poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia. W ramach realizacji projektu zostanie wyłoniony wykonawca oferujący ww. usługi służące osiągnięciu tego celu. Oferty należy składać do 04.01.2018 roku. Poniżej znajduje się szczegółowy opis zapytania wraz z formularzem ofertowym.

zapytanie ofertowe i formularz

 

Oferta wyłoniona do realizacji:

LAK Patrycja Wróbel

ul. Wyboista 4, 

05-092 Łomianki

 

4

Startuj z biznesem

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy harmonogram doradztwa (biznesowego i specjalistycznego), realizowanego w postaci indywidualnych spotkań w ramach doradztwa po założeniu działalności gospodarczych.

Przypominamy, że każdy z Uczestników projektu, prowadzący działalność gospodarczą ma do wykorzystania  pulę 10 godzin indywidualnego wsparcia.

Harmonogram doradztwa na  maj  2018 r.

Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93. w Łodzi

od poniedziałku do  piątku w godz. 8.00-16.00, w dniach 08.05, 15.05, 28.05, 29.05.2018 r.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA WE WSPARCIU !

-------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy harmonogram doradztwa (biznesowego i specjalistycznego), realizowanego w postaci indywidualnych spotkań w ramach doradztwa po założeniu działalności gospodarczych.

Przypominamy, że każdy z Uczestników projektu, prowadzący działalność gospodarczą ma do wykorzystania  pulę 10 godzin indywidualnego wsparcia.

Harmonogram doradztwa na  kwiecień 2018 r.

Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93. w Łodzi

od poniedziałku do  piątku w godz. 8.00-16.00, w dniach 13.04, 17.04, 24.04.2018 r.

----------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Biuro Projektu w dniu 30.03.2018 r. będzie nieczynne 

Za utrudnienia przepraszamy.

--------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować naszych Beneficjentów ostatecznych, iż w związku ze złożonymi rozliczeniami w ramach przyznanej jednorazowej dotacji, z dniem 08.03.2018 r. rozpoczęliśmy kontrole nowopowstałych firm.

Zgodnie z zapisami umowy o udzielenie wsparcia finansowego, Realizator projektu ma prawo przeprowadzić kontrolę oraz wizytę monitorującą na miejscu, przez co rozumie się siedzibę przedsiębiorstwa uczestnika, jak również miejsce faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej, której dokonają upoważnione przez niego osoby.

O terminach kontroli będziemy Państwa informować na bieżąco, z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Zespół projektu "Startuj z biznesem"

________________________________________________

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy harmonogram doradztwa (biznesowego i specjalistycznego), realizowanego w postaci indywidualnych spotkań w ramach doradztwa po założeniu działalności gospodarczych.

Przypominamy, że każdy z Uczestników projektu, prowadzący działalność gospodarczą ma do wykorzystania  pulę 10 godzin indywidualnego wsparcia.

Harmonogram doradztwa na  marzec 2018 r.:

Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93. w Łodzi

od poniedziałku do  piątku w godz. 8.00-16.00, w dniach od 06.03.2018 r. - 09.03.2018 r. oraz 14.03.-15.03.2018 r.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA WE WSPARCIU !

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy uczestników Projektu „Startuj z biznesem” na spotkanie,  które odbędzie się w dniu 02 marca 2018 roku o godzinie 14.30  w siedzibie Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej w Łodzi przy ul. Narutowicza 34. 

 W ramach spotkania przedstawiona zostanie:

 • historia, rola i zasady działania Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej
 • korzyści z uczestnictwa w Izbie Przemysłowo Handlowej
 • prezentacja Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości - Spacer po zrewitalizowanej fabryce

ZAPRASZAMY !

------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z Konferencją dla Uczestników Projektów, która odbędzie się w Łodzi, Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, informujemy, iż w dniu w dniu 16 lutego br. biuro projektów będzie nieczynne.

-------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy uczestników projektu „Startuj z biznesem” na 3 Kongres Edukacji Pozaformalnej w dniu 16 lutego br. w Łodzi, Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173. Podczas konferencji odbędzie się inauguracja projektu "„Przepis na rozwój”,  w ramach którego mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o środki na usługi rozwojowe dla ich pracowników i właścicieli. W projekcie można otrzymać pomoc w wysokości do 7200 zł na osobę.  Mikrofirma może uzyskać  21 600 zł, mała 72 000 zł, a średnia 360 000 zł.

Ponadto podczas Konferencji w dniu 16.02.2018 roku (piątek) odbędzie się specjalne spotkanie networkingowe dla wszystkich uczestników  projektu „Startuj z biznesem”.  

W trakcie spotkania przedstawimy Państwu podsumowanie doczasowych osiągnięć w Projektach oraz ewentualne możliwości rozwoju Państwa firm. Po prezentacji będzie przewidziany czas na zaprezentowanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń oraz wzajemnych kontaktów biznesowych.   

Prosimy Państwa o dokonanie rezerwacji uczestnictwa.

Wszelkie informacje na temat Konferencji znaleźć można na stronie:

http://www.kep.com.pl/aktualnosci/16-zaproszenie

Zapraszamy!

------------------------------------------ 

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy harmonogram doradztwa (biznesowego i specjalistycznego), realizowanego w postaci indywidualnych spotkań w ramach doradztwa po założeniu działalności gospodarczych.

Przypominamy, że każdy z Uczestników projektu, prowadzący działalność gospodarczą ma do wykorzystania  pulę 10 godzin indywidualnego wsparcia.

Harmonogram doradztwa na  luty 2018 r.:

Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93. w Łodzi

od poniedziałku do  piątku w godz. 8.00-16.00, w dniach od 05.02.2018 r. do 09.02.2018 r.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA WE WSPARCIU !

---------------------------------------------------------------

SZANOWNI UCZESTNICY PROJEKTU UWAGA ! ! !

Przypominamy , że rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego, tj. rozliczenie dotacji zgodnie z umową biegnie od dnia zarejestrowania firmy w CEIDG a nie od daty uruchomienia firmy.

Zgodnie z umową o udzielenie wsparcia finansowego - okres na rozliczenie trwa 3 miesiące od dnia zarejestrowania firmy w CEIDG.

Ponieważ większość z Państwa  zarejestrowała się już w 10.2017, termin ten zbliża się wielkimi krokami - oznacza to, że otrzymane środki na otworzenie działalności gospodarczych (DOTACJA) należy  wydać, oczywiście zgodnie z BP.

Rozliczenie dotacji - odbywa się za pośrednictwem dostępnego na stronie www.syscopolska.pl formularza.

------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

poniżej przesyłamy harmonogram doradztwa (biznesowego i specjalistycznego), realizowanego w postaci indywidualnych spotkań w ramach doradztwa po założeniu działalności gospodarczych.

Przypominamy, że każdy z Uczestników projektu, prowadzący działalność gospodarczą ma do wykorzystania  pulę 10 godzin indywidualnego wsparcia.

Harmonogram doradztwa na  styczeń 2018 r.:

Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93. w Łodzi

od poniedziałku do  piątku w godz. 8.00-16.00, w dniach od 08.01.2018 r.  do 31.01.2018 r.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA WE WSPARCIU !

___________________________________________________________________________________________ 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Biuro Projektu w dniu 02.01.2018 r. będzie nieczynne 

Za utrudnienia przepraszamy.

___________________________________ 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Biuro Projektu w dniu 22.12.2017 r. będzie nieczynne 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia

oraz zbliżającego się Nowego Roku

życzymy Państwu,

zdrowia, radości, szczęścia oraz realizacji wszystkich planów.

_________________________________________________ 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż w projekcie „Startuj z biznesem” zakończyliśmy proces wyłaniania osób objętych wsparciem na uruchomienie działalności gospodarczych. Tym samym z dniem 01.12.2017r. osoby będące na liści rezerwowej zakończyły udział w ww. projekcie.

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas i  udział w projekcie, jednocześnie życzymy wielu sukcesów.

_______________________________________________________ 

Szanowni Państwo

W załączeniu zamieszczamy sugerowane wzory zestawień do ewentualnych zmian dotyczących zestawienia wsparcia finansowego oraz zestawienia wydatków w ramach wsparcia pomostowego. W przypadku uzasadnienia zmian możliwe jest załączenie dodatkowego pisma, z odniesieniem do pozycji, w której dokonano zmian.

formularz_zmian_dotacja

formularz_zmian_wsparcie-pomostowe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem kolejnej formy wsparcia pomostowego: doradztwa indywidualnego (biznesowego i specjalistycznego)  w ramach projektu pn. „Startuj z biznesem”, poniżej zamieszczamy dokument:  Karta zgłoszenia zapotrzebowania na doradztwo indywidualne.

karta doradztwa

Uczestnik projektu, prowadzący działalność gospodarczą w ramach projektu ma do wykorzystania  pulę 10 godzin indywidualnego wsparcia, realizowanego w postaci indywidualnych spotkań w ramach doradztwa po założeniu działalności gospodarczych.

Harmonogram doradztwa na listopad 2017 r:

Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93. w Łodzi

od poniedziałku do  piątku w godz. 8.00-16.00, w dniach od 15.11.2017 r. do 30.11.2017 r.

Harmonogram doradztwa na grudzień 2017 r.

Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93. w Łodzi

od  poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, w dniach od 12.12.2017 r. do 21.12.2017 r.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA WE WSPARCIU !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

W związku z zatwierdzeniem w dniu 20.11.2017 r.  listy rankingowej przez WUP w Łodzi, poniżej publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu: "Startuj z biznesem" - II edycja. 

lista rankingowa

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych rozwój przedsiębiorczości Uczestnik Projektu, który otrzymał negatywną ocenę, zgodnie z §7 ust. 7 ma prawo złożyć odwołanie w ciągu 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia. Rozpatrywane będą jedynie odwołania pisemne, złożone osobiście w Biurze Projektu. Odwołanie musi zawierać: dane osoby składającej, tytuł projektu, uzasadnienie.

---------------------------------------------------------------------------------  

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy dokumenty do rozliczenia wsparcia finansowego oraz pomostowego wraz z przykładowymi wzorami wypełniania dokumentów.

Wsparcie finansowe (DOTACJA) rozliczamy łącznie, po dokonaniu wszystkich zakupów.

Wsparcie pomostowe rozliczamy miesięcznie za dany okres, określony w umowie wsparcia pomostowego.

1. rozliczenie dotacji

1 a rozliczenie dotacji - przykład

2 rozliczenie pomostówki

2 a rozliczenie pomostówki - przykład

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w przypadku ZAKUPU RZECZY UŻYWANYCH konieczne jest otrzymanie od sprzedającego Oświadczenia  sprzedającego (21)  oraz do rozliczenia należy dołączyć Oświadczenie sprzedającego o wartości (22) dotyczące wartości zakupionego sprzętu używanego.

Proszę pamiętać, iż cena zakupu środka trwałego nie może przekraczać jego wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i musi być znacznie niższa od ceny nowego środka trwałego/wyposażenia.

21 Oświadczenie sprzedającego

22 Oświadczenie sprzedającego o wartości

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy dokumenty dla II edycji rekrutacji pn. "Startuj z biznesem". Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego/pomostowego dla II edycji w.w projektu będzie prowadzony od dnia 26.10.2017r. do dnia 08.11.2017 r. (w godz. 8.00-16.00) w siedzibie Biura Projektu, Al. T. Kościuszki 93, 90-436 Łódź.

Biznesplan_II_edycja

Karta oceny formalnej wniosku o otrzymanie wsparcia finansowego_pomostowego_II_edycja

Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego_pomostowego_II_edycja

Regulamin przyznawania srodkow finansowych na rozwój przedsiębiorczości_II_edycja

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego_ost.

Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego_ost.

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego pomostowego_II_edycja

______________________________________________________ 

ZAKOŃCZENIE PRACY KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – I EDYCJA

Szanowni Państwo,

Informujemy, że  w wyniku zakończonej procedury odwoławczej do projektu: „Startuj z biznesem” (zgodnie z § 9 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),  Lista rankingowa  osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej z dnia 14.09.2017 r. nie uległa zmianie.

W ślad zapisów § 7 w.w Regulaminu -  Zasady oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego pkt 12 stanowi „Uczestnik Projektu, który otrzymał negatywną ocenę zgodnie z §7 ust. 7 ma prawo złożyć odwołanie w ciągu 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia…”.

W wyniku przeprowadzonej oceny KOW- wszystkie złożone w ramach projektu wnioski o udzielenie wsparcia finansowego/pomostowego zostały ocenione pozytywnie.

Jednocześnie informujemy, że z Uczestnikami Projektu, zakwalifikowanymi do otrzymania dotacji zostaną podpisane umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego. Z każdym Uczestnikiem Projektu będziemy się kontaktować telefonicznie, w celu podpisania stosownych dokumentów. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

____________________________________________________________ 

Szanowni Państwo

Poniżej publikujemy zaktualizowane dokumenty dot. wsparcia finansowego oraz pomostowego dla I edycji do projektu: "Startuj z biznesem".

1_Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego pomostowego

2_Biznesplan

3_Oswiadczenie o pomocy de minimis

4_Oswiadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy do wydatkow objetych de minimis

5_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014)

6_wzor_wypelnienia_formularza_informacji_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

7_Umowa o udzielenie wsparcia finansowego_ost.

8_Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego_ost.

9_Deklaracja_wekslowa_umowa_finansowa

10_Deklaracja_wekslowa_umowa_pomostowa

11_weksel

12_Zgoda malzonka_umowa_finansowa

13_Zgoda malzonka_umowa_pomostowa

14_Zgoda malzonka wystawcy weksla, wsparcie finansowe

15_Zgoda malzonka wystawcy weksla, wsparcie pomostowe

16_Oswiadczenie o niepozostawaniu w zwiazku malzenskim_wsparcie_finansowe

17_Oswiadczenie o niepozostawaniu w zwiazku malzenskim_wsparcie_pomostowe

18_Oswiadczenie sprzedajacego

19_Karta zapotrzebowania na usluge doradztwa

20_Regulamin przyznawania srodkow finansowych na rozwoj przedsiebiorczosci

21_Oświadczenie sprzedającego

22_Oświadczenie sprzedającego o wartości

_____________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy harmonogram działań w projekcie "Startuj z biznesem"

dla II edycji.

Harmonogram działań w projekcie „Startuj z biznesem” – Edycja II

Etap

Działanie

Okres

Rekrutacja

 • Rekrutacja do projektu 07.08.2017r. –18.08.2017r. (II edycja)
 • Przeprowadzenie formalnej i merytorycznej oceny formularzy zgłoszeniowych (FZ)
 • Przeprowadzenie rozmów z doradcą zawodowym (ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej).
 • Rozmowa kandydatów z Komisją Rekrutacyjną
 • Ogłoszenie listy uczestników projektu
 • Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych

Sierpień  –  Wrzesień
2017

Wsparcie szkoleniowo-doradcze

 • Realizacja szkolenia: „Niezbędnik przedsiębiorcy” - forma eksternistyczna
 • Indywidualne doradztwo biznesowe ( 8 osób; śr.4h /osobę, 1h- 60 min).
 • Zwrot kosztów dla osób bezrobotnych
 • Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Październik
2017

Dystrybucja wsparcia finansowego
i pomostowego

merytorycznego

 • Przyjmowanie wniosków o udzielanie wsparcia finansowego na założenie działalności gosp. – biznesplanów
 • Przeprowadzenie oceny biznesplanów
 • Ogłoszenie listy rankingowej biznesplanów

Październik - Listopad –
2017

Dystrybucja wsparcia finansowego
i pomostowego

merytorycznego

 • Podpisywanie z uczestnikami umów o udzielanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego
 • Rejestrowanie działalności gospodarczej przez uczestników
 • Składanie przez uczestników zabezpieczenia
 • Sporządzanie i wydanie zaświadczeń
  o przyznanej pomocy de minimis
 • Wypłata jednorazowej dotacji

Listopad – Grudzień   2017

Dystrybucja wsparcia finansowego
i pomostowego

merytorycznego

 • Wypłata wsparcia pomostowego

Grudzień 2017- maj 2018

Dystrybucja wsparcia finansowego
i pomostowego

merytorycznego

 • Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego

Czerwiec – Listopad
2018

Dystrybucja wsparcia finansowego
i pomostowego

merytorycznego

 • Monitoring rozliczenia dotacji i wsparcia pomostowego

Grudzień  2017 –Listopad 2018

Dystrybucja wsparcia finansowego
i pomostowego

merytorycznego

 • Prowadzenie wsparcia doradczo-szkoleniowego po założeniu działalności gospodarczej (śr. 10h/os).
 • Organizacja forum biznesowego

Grudzień 2017 – Październik 2018

 

Dystrybucja wsparcia finansowego
i pomostowego

merytorycznego

 • Rozliczenie wsparcia pomostowego

Grudzień 2017 –Grudzień 2018

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W związku z zatwierdzeniem listy rankingowej przez WUP w Łodzi, poniżej publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu: "Startuj z biznesem" - I edycja. 

lista rankingowa

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych rozwój przedsiębiorczości Uczestnik Projektu, który otrzymał negatywną ocenę, zgodnie z §7 ust. 7 ma prawo złożyć odwołanie w ciągu 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia. Rozpatrywane będą jedynie odwołania pisemne, złożone osobiście w Biurze Projektu. Odwołanie musi zawierać: dane osoby składającej, tytuł projektu, uzasadnienie.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do projektu: "Startuj z biznesem" - II edycja.

lista rankingowa

--------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

Informujemy, że Biuro Projektu w dniu 22.09.2017 r. będzie czynne  od godziny.12.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy: lodz@syscopolska.pl

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji do projektu: „Startuj z biznesem” – II edycja.

PLIK

Jednocześnie informujemy,  że w sprawie rozmów rekrutacyjnych do projektu będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja do projektu: „Startuj z biznesem” – II edycja została zakończona.

Dziękujemy za złożone formularze rekrutacyjne.

Wyniki rekrutacji z II etapu zostaną ogłoszone na stronie www projektu.

 

________________________________________________________________________________________________

 

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy nabór wniosków do II Edycji w projekcie „Startuj z biznesem”

Rekrutacja do II Edycji trwać będzie od 07.08.2017 r. do 18.08.2017 r. do godz. 15.00

 

Serdecznie zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

 

Projekt dedykowany  jest do :

osób bezrobotnych, biernych zawodowo powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30-tych urodzin) i znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby po 50 roku życia (od dnia 50-tych urodzin) 
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety (od dnia 30-tych urodzin) 

którzy są mieszkankami/ńcami powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, m. Łódź, pabianickiego, zgierskiego

 

Dokumenty wskazane w Regulaminie Rekrutacji należy złożyć w:

 

Biuro Projektu „Startuj z biznesem"

90-436 Łódź Al. Kościuszki 93 lok. Nr  1

 

 1. Regulamin Projektu Edycja II
 2. Regulamin Rekrutacji Edycja II
 3. Formularz Rekrutacyjny Edycja II

 

________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane ze zwrotem kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi w ramach projektu: „Startuj z biznesem”

Wniosek

Wzor umowy

Rachunek 1

Rachunek 2

Kwestionariusz

Nota

Umowa procedura

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane ze zwrotem kosztów dojazdu na szkolenie i doradztwo w ramach projektu: „Startuj z biznesem”:

1 oświadczenie szkolenie

2 oświadczenie doradztwo

3 zasady

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram szkoleń: „Niezbędnik przedsiębiorcy”  w projekcie z podziałem na grupy:

Program szkolenia – grupa 1: 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 lipca

Program szkolenia – grupa 2: 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 lipca

Program szkolenia – grupa 3: 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 lipca

Godziny szkolenia: od godziny 8.00 do 14.40.

Doradztwo indywidualne  w wymiarze 4 godzin przypadające na uczestnika projektu, realizowane będzie uzgodnieniu z uczestnikami projektu w terminach:

od dnia 24 lipca 2017r. do 03 sierpnia 2017r. w godzinach od 8.00 do 20.00, w piątki do 17.00.

 

Wszystkie szkolenia oraz doradztwo odbywać się będą w Łodzi przy Al. Kościuszki 93 (siedziba British Centre).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy Listę osób zakwalifikowanych w procesie rekrutacji do projektu „Startuj z biznesem”.

Informujemy, iż z każdą osobą zakwalifikowaną do projektu będziemy się kontaktować telefonicznie.

Jednocześnie informujemy, że w dniu jutrzejszym na stronie www. Projektu zamieścimy harmonogram szkoleń .

lista rankingowa

Dziękujemy wszystkim Kandydatom za udział w procesie rekrutacji życząc jednocześnie dalszych sukcesów w naszym projekcie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UWAGA:

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż lista osób zakwalifikowanych do projektu „Startuj z biznesem” zostanie opublikowana na stronie internetowej, niezwłocznie po jej akceptacji przez WUP w Łodzi.

O terminach szkoleń oraz doradztwa poinformujemy Państwa telefonicznie oraz poprzez zamieszczenie szczegółowego harmonogramu szkoleń i doradztwa na naszej stronie internetowej.

Prosimy Państwa i wyrozumiałość i chwilę cierpliwości.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Biurem Projektu, Al. Kościuszki 93, tel.: 42 230 92 03.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA:

Zmianie uległ adres Biura Projektu „Startuj z biznesem” na:

Al. Kościuszki 93 lok. nr 1 90-436 Łódź  (siedziba British Centre)

Za utrudnienia przepraszamy!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo!

Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji do projektu: „Startuj z biznesem”.

plik do pobrania

Jednocześnie informujemy, że rozmowy rekrutacyjne do Kandydatami do projektu będą prowadzone od dnia 14 czerwca 2017 r. do dnia 28 czerwca 2017 roku w Biurze Projektu, przy ul. Pomorskiej 140 w Łodzi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informujemy, iż z dniem 29 maja br. zakończona została rekrutacja do projektu.

Dziękujemy za złożone wnioski.

O wynikach rekrutacji będziemy informować na bieżąco.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 24 maja 2017 r. o godzinie 10.00 w Łodzi przy ul. Pomorskiej 140 (budynek British Centre) odbędzie się spotkanie informacyjne w projekcie „Startuj z biznesem”

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

 

Informujemy że rekrutacja do projektu: „Startuj z biznesem” została wydłużona do dnia 29.05.2017r.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych poniżej.

 

Wszelkie informacje udziela Biuro Projektu: ul. Pomorska 140 (siedziba British Centre)
tel. 42 230 92 03, e-mail: lodz(at)syscopolska.pl

 

NIE ZWLEKAJ I ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ DO PROJEKTU!!!

Otrzymaj dotację w wysokości 23 500 zł i otwórz własną firmę

_________________________________________________________________________________ 

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu: „Startuj z biznesem”.

Rekrutacja będzie prowadzona do 15.05.2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu, regulaminem rekrutacji oraz formularzem zgłoszeniowym.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji   wersja word 97-2003

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny  wersja word 97-2003

Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego  wersja word 97-2003

Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego  wersja word 97-2003

Regulamin pojektu wersja word 97-2003

Karta oceny - rozmowa kwalifikacyjna wersja word 97-2003

Ocena predyspozycji zawodowych wersja word 97-2003

_________________________________________________________________________________

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !

Rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem zasad równych szans i niedyskryminacji.

 

Informacje o projekcie

Projekt „Startuj z biznesem” jest realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 1 972 387,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 676 529,12 PLN

Celem głównym  projektu jest podniesienie do IX 2018 r.  poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 48 osób pozostających bez pracy po 29. roku życia  z Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego poprzez objęcie ich wsparciem doradczo – szkoleniowym oraz udzielenie 36 spośród nich wsparcia finansowego na założenie firmy i w początkowym okresie jej prowadzenia.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 –30.09.2018  r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany do osób bezrobotnych po 29. roku życia zamieszkujących Łódzki Obszar Metropolitalny w rozumieniu przepisów KC tj;

 • Łódź
 • łódzki wschodni
 • brzeziński,
 • pabianicki,
 • zgierski

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

Uczestnikom Projektu zaoferowane zostaną następujące formy wsparcia:

 • Szkolenie „Niezbędnik przedsiębiorcy” (60h)
 • Indywidualne doradztwo biznesowe (4h/osobę)
 • Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej do 23 500,00 zł
 • wsparcie pomostowe 1 800,00 zł./ m-c przez pierwszych 6-mcy i 1 200,00 zł./ m-c  przez max. kolejnych 6-mcy
 • wsparcie pomostowe szkoleniowo – doradcze (doradztwo biznesowe i specjalistyczne)-10h/osobę
 • zwrot kosztów dojazdu na w szkolenie/doradztwie biznesowym
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi (do 14zł/h brutto).

Koszty uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Planowane rezultaty projektu:

 1. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (K: 20, M: 22, O: 36)
 2. Liczba uczestników/uczestniczek projektu, którzy podnieśli poziom wiedzy i umiejętności dot. Zakładania i prowadzenia firmy po ukończonych w ramach projektu szkoleniach przed założeniem firmy ( K:23. M: 20, O:43)
 3. Liczba uczestników/uczestniczek projektu, którzy nabyli praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów w prowadzeniu działalności gospodarczej, dzięki udziałowi w doradztwie po założeniu firmy (K: 18, M: 15, O:33)

Co możesz zyskać ?

nowe kwalifikacje, praktyczne doświadczenie zawodowe, swoją firmę.

W jaki sposób można się zgłosić do udziału w projekcie?

Szczegółowe informacje dotyczące terminów procesu rekrutacji znajdziesz w części Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu: „Startuj z biznesem” prowadzona będzie w okresie  IV- V.2017 r,
na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

W ramach rekrutacji wyłonionych zostanie 48 uczestników projektu (min. 26 K) w wieku powyżej 29 r.ż. z obszaru ŁOM poprzez objęcie ich wsparciem doradczo – szkoleniowym oraz udzielenie 36 spośród nich wsparcia finansowego na założenie firmy i w początkowym okresie jej prowadzenia.

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

 1. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej
 2. Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie
 3. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych
 4. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych
 5. Rozmowa z doradcą zawodowym – badanie predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (1h/os)
 6. Rozmowa kandydata z Komisją Rekrutacyjną
 7. Wstępne ogłoszenie wyników. Procedura odwoławcza. Ostateczne ogłoszenie wyników.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu zawiera  Regulamin rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania (w części: AKTUALNOŚCI)

Harmonogram działań w projekcie „Startuj z biznesem”

 Etap

 Działanie

 Okres

Rekrutacja


 • Przeprowadzenie formalnej i merytorycznej oceny formularzy zgłoszeniowych (FZ)
 • Przeprowadzenie rozmów z doradcą zawodowym
 • Rozmowa kandydatów z Komisją Rekrutacyjną
 • Ogłoszenie listy uczestników projektu
 • Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowy o świadczenie usług szkoleniowo - doradczych

kwiecień – maj 2017

Wsparcie szkoleniowo-doradcze

 • Realizacja szkolenia: „Niezbędnik przedsiębiorcy”  (3 gr. x 60 h, 1 h- 45 min)
 • Indywidualne doradztwo biznesowe ( 48 osób; śr.4h /osobę, 1h- 60 min).

czerwiec 2017

 

 • Zwrot kosztów podróży dla osób bezrobotnych
 • Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

 

Dystrybucja wsparcia finansowego i pomostowego
merytorycz.

 • Przyjmowanie wniosków o udzielanie wsparcia finansowego za założenie działalności gosp. – biznesplanów
 • Przeprowadzenie oceny biznesplanów
 • Ogłoszenie listy rankingowej biznesplanów

lipiec - sierpień 2017

 

 • Podpisywanie z uczestnikami umów o udzielanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego
 • Rejestrowanie działalności gospodarczej przez uczestników
 • Składanie przez uczestników zabezpieczenia
 • Sporządzanie i wydanie zaświadczeń o przyznanej pomocy de minimis
 • Wypłata jednorazowej dotacji

sierpień – wrzesień 2017

 

 • Wypłata wsparcia pomostowego

 

wrzesień 2017
– luty 2018

 

 • Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego

marzec –lipiec/sierpień
2018

 

 • Monitoring rozliczenia dotacji i wsparcia pomostowego

 sierpień/wrzesień 2017 – lipiec/sierpień 2018 

 

 •  Prowadzenie wsparcia doradczo-szkoleniowego po założeniu działalności gospodarczej (śr. 10h/os).
 • Organizacja forum biznesowego

 sierpień/wrzesień 2017 – lipiec 2018 

sierpień/wrzesień 2017 –wrzesień 2018 
  

 

 • Rozliczenie wsparcia pomostowego

sierpień/wrzesień 2017 –wrzesień 2018 

 

KONTAKT:

Biuro Projektu:

ul. Pomorska 140, 91-404 Łódź

Tel: 42 230 92 03, Adres e-mail: agnieszka.sarnowicz(at)syscopolska.pl

                                                                     

Partner projektu

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Zawodowego

ul. Niciarniana 2/6, 92-208 Łódź

Tel. 512 471 372, biuro@swrz.pl, www.swrz.pl

 

Informujemy że Radio Łódź objęło patronatem medialnym Rekrutację do Projektu

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W imieniu Sysco Polska Sp. z o.o. – Realizatora projektu pn. „Startuj z biznesem” nr RPLD.08.03.03-10-0005/16,  poniżej publikujemy rozeznanie rynku nr 4/SYSCO/8.3.3/2017  na usługę przeprowadzenia doradztwa indywidualnego (biznesowego i specjalistycznego – 10h/osobę), dla 36 Uczestników w.w Projektu. Termin składania ofert: do dnia 03.10.2017 r.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałanie VIII.3.3. Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

rozeznanie rynku doradztwo biznesowe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sysco Polska Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia szkolenia „Niezbędnik przedsiębiorcy” oraz indywidualnego doradztwa biznesowego  (4h/osobę) dla 48 uczestników projektu: „Startuj z biznesem”, nr umowy RPLD.08.03.03-10-0005/16-00, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałanie VIII.3.3. Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert mija w dniu 12 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku poniżej.

rozeznanie rynku szkolenia i doradztwo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sysco Polska Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby szkolenia: „Niezbędnik przedsiębiorcy” dla 48 uczestników projektu: „Startuj z biznesem”, nr umowy RPLD.08.03.03-10-0005/16-00, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałanie VIII.3.3. Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert mija w dniu 12 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku poniżej.

rozeznanie rynku na sale szkoleniowe

 

5

CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do grup szkoleniowych 12-15 w ramach projektu została zakończona. Bardzo dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Osoby zakwalifikowane oraz pozostające na liście rezerwowej zostały już powiadomione o wynikach rekrutacji. Ze względu na W ramach naboru pierszeństwo posiadały osoby zamieszkujące obszary wiejskie z klasyfikacją w skali Degurba nr 3. 

_________________________________________________________________ 

Szanowni Państwo,

Rekrutacja na szkolenia do grup 12-15 zostaje przedłużona do dnia 29.12.2017 roku, informacje o kwalifikacji zostaną wysłane po Nowym Roku. 

Ze względu na konieczność realizacji wskaźników projektu, w pierwszej kolejności przyjmowane do grup szkoleniowych są  osoby (36) zamieszkujące wieś (miejscowości oznaczone liczbną nr 3 wg klasyfikacji Degurba - poniżej lista powiatów i gmin). Pozostali Kandydaci/Kandydatki według punktacji i kolejności zgłoszeń - ok. 12 miejsc. 

Powiaty, które w klasyfikacji Degurba mają słabą gęstość zaludnienia (klasyfikacja nr 3):

białobrzeski, ciechanowski (oprócz miasta Ciechanów), garwoliński (oprócz Garwolina, Pilawy), gostyniński (oprócz Gostynina), grodziski (oprócz Milanówka, Podkowy Leśnej, Grodziska), grójecki (oprócz Grójca), kozienicki (oprócz Kozienic), legionowski (oprócz Legionowa, Jabłonnej i Wieliszewa), lipski, łosicki, makowski (oprócz Makowa Mazowieckiego, miński (oprócz Mińska Mazowieckiego, Sulejówka), mławski (oprócz Mławy), nowodworski (oprócz Nowego Dworu Maz., Nasielska, Pomiechówka), ostrołęcki (oprócz Ostrołęki), ostrowski (oprócz Ostrów Mazowiecka), otwocki (oprócz Józefowa, Celestynowa, Otwocka, Karczewa), piaseczyński (oprócz Piaseczna, Konstancina- Jeziornej), płocki (oprócz Płocka), płoński (oprócz Płońska), przasnyski (oprócz Przasnysza), przysuski, pułtuski (oprócz Pułtuska), radomski (oprócz Radomia, Pionki), siedlecki (oprócz Siedlec), sierpecki (oprócz Sierpca), sochaczewski (oprócz Sochaczewa i Teresina), sokołowski (oprócz Sokołowa Podlaskiego), szydłowiecki (oprócz Szydłowca), węgrowski (oprócz Węgrowa), wołomiński (oprócz Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Radzymin, Tłuszcz i Wołomin), wyszkowski (oprócz Wyszkowa), zwoleński, żuromiński, żyrardowski (oprócz Żyrardowa i Wiskitek).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do kolejnych grup szkoleniowych zaczynających zajęcia od stycznia 2018. Poniżej znajdziecie Państwo aktualny formularz zgłoszeniowy dla grup 12-15. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o jego wypełnienie i odesłanie podpisanego skanu na adres: szkolenia(at)syscopolska.pl do dnia 18.12.2017. Informacje o kwalifikacji zostaną wysłane do Państwa w dniach 19-20.12.2017. Osoby zakwalifikowane na szkolenie będą zobowiązane do osobistego podpisania umowy i załączników w dniach od 2.01.2017 do 9.01.2017, w biurze projektu, al. KEN 18 lok. 5b w Warszawie. Osoby, które nie podpiszą umów w powyższym terminie zostaną usunięte z listy rekrutacyjnej, a na ich miejsce zaproszone osoby z listy rezerwowej.

 formularz grupy 12-15

UWAGA! Ze względu na wskaźniki projektu, podczas rekrutacji w pierwszej kolejności na szkolenie przyjmowane będą kobiety i osoby zamieszkujące wieś (36 osób), tj. obszary słabo zaludnione według klasyfikacji DEGURBA nr 3. Poniżej znajdziecie Państwo plik, w którym wymienione są miejscowości w klasyfikacji nr 1 (Warszawa, Płock, Siedlce, Radom) oraz nr 2. O ile miejscowość nie została wymieniona na liście, oznacza, że jest zakwalifikowana do nr 3.

Klasyfikacja DEGURBA

Ze względu na liczne Państwa wątpliwości, informujemy, że adres podany w formularzu nie musi być tożsamy z adresem zameldowania! W formularzu podajemy adres zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, czyli ten, gdzie deklarujemy nasze przebywanie.  

Prosimy o rozsądne wybory terminów, gdyż nie będzie możliwości "odrabiania zajęć" z innymi grupami. Zgodnie z regulaminem można opuścić 1 dzień szkolenia. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w projekcie i obowiązkach oraz udogodnieniach dla uczestników znajdą Państwo poniżej w regulaminie. 

Zapraszamy!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względu na konieczność ujednolicenia pojęcia osób zamieszkujących tereny wiejskie oraz dodatkowej  punktacji, która jest przyznawana kandydatom/kom uczestniczącym w procesie, Sysco Polska posługuje się klasyfikacją DEGURBA (dokument w załączeniu poniżej). Zgodnie z tą klasyfikacją osoby, które deklarują w formularzu miejsce zamieszkania z klasyfikacji nr 2 i nr 3, są traktowane jako osoby zamieszkujące tereny wiejskie i otrzymują dodatkowo 3 punkty.

Zmiana ta została wprowadzona do regulaminu projektu i obowiązuje od dnia 18.10.2017 obejmując Kandydatów/ki do grup szkoleniowych 9-11.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do kolejnych grup szkoleniowych zaczynających zajęcia od października 2017. Poniżej znajdziecie Państwo aktualny formularz zgłoszeniowy dla grup 9-11. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o jego wypełnienie i odesłanie podpisanego skanu na adres: szkolenia(at)syscopolska.pl do dnia 18.10.2017. Informacje o kwalifikacji zostaną wysłane do Państwa w dniach 19-21.09.2017. 

formularz grupy 9-11

Ze względu na wskaźniki projektu, podczas rekrutacji preferowane będą kobiety oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie. 

Prosimy o rozsądne wybory terminów, gdyż nie będzie możliwości "odrabiania zajęć" z innymi grupami. Zgodnie z regulaminem można opuścić 1 dzień szkolenia. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w projekcie i obowiązkach oraz udogodnieniach dla uczestników znajdą Państwo poniżej w regulaminie. 

Zapraszamy!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy zasady przyznawania wsparcia w ramach noclegu oraz zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników projektu "Certyfikowane zarządzanie". Osoby zainteresowane, które kwalifikują się do powyższego wsparcia prosimy o zapoznanie się z dokumentacją.

zasady przyznawania wsparcia

załącznik nr 1 noclegi

załącznik nr 2 - zwrot kosztów dojazdu  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do kolejnych grup szkoleniowych zaczynających zajęcia od września 2017. Poniżej znajdziecie Państwo aktualny formularz zgłoszeniowy dla grup 4-8. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o jego wypełnienie i odesłanie podpisanego skanu na adres: szkolenia(at)syscopolska.pl do dnia 16.08.2017. Informacje o kwalifikacji zostaną wysłane do Państwa w dniach 21-22.08.2017. 

Bardzo prosimy o wybór minimum 2 grup alternatywnych, co ułatwi nam kwalifikacje. Prosimy również o rozsądne wybory terminów, gdyż nie będzie możliwości "odrabiania zajęć" z innymi grupami. Zgodnie z regulaminem można opuścić 1 dzień szkolenia. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w projekcie i obowiązkach oraz udogodnieniach dla uczestników znajdą Państwo poniżej w regulaminie. 

Zapraszamy!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Nabór do grup 1-3 został już zamknięty ze względu na bardzo dużą ilość zgłoszeń. Jednocześnie informujemy, że od wrześnie b.r będą uruchamiane kolejne grupy szkoleniowe. Nowe harmonogramy zostaną zamieszczone na stronie internetowej pod koniec czerwca. Serdecznie zapraszamy na nasz Facebook, gdzie regularnie będziemy Państwa informować o uruchamianiu kolejnych grup.

__________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Informujemy, że został uaktualniony regulamin projektu oraz karta oceny.

W regulaminie został dodany w par. 2 punkt w brzmieniu: 

"Dla Uczestników/czek będących w trudnej sytuacji tj. pozostających bez pracy lub niepełnosprawnych, możliwy jest zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Zwrot ten będzie przysługiwał do wysokości odpowiadającej stawkom najtańszego przewoźnika obsługującego daną trasę."

Doprecyzowano również zapisy pkt. 6, 7, 8 i brzmią nastepująco:

6. Uczestnik/czka, którzy zamieszkują na terenach odległych od Warszawy powyżej 50 km mogą skorzystać z noclegu pod warunkiem uczestnictwa w szkoleniach weekendowych, podczas 2 pełnych dni i udziału w konsultacjach z trenerem przewidzianych po godz. 16.30-17.30 (szkolenie musi zakończyć się po godz. 17.00). Noclegi przewidziane w projekcie dotyczą pierwszych 54 osób, które zgłoszą się do projektu i zasygnalizują taką potrzebę lub do wyczerpania środków w budżecie.

7. Dla Uczestników/czek będących w trudnej sytuacji tj. pozostających bez pracy lub niepełnosprawnych, możliwy jest zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Zwrot ten będzie przysługiwał do wysokości odpowiadającej stawkom najtańszego przewoźnika obsługującego daną trasę. W projekcie przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla 18 pierwszych uczestników, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie lub do wyczerpania środków w budżecie.

8. Dla Uczestników/czek, którzy/re zgłoszą potrzebę opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobami zależnymi i nie mogą tej opieki zapewnić w ramach własnych środków lub poprzez zaangażowanie osób spokrewnionych, przewidziano wsparcie w projekcie. Wsparcie może być przyznane maksymalnie na 64 godziny opieki tj. 8 dni szkolenia, na którym obecny/a jest uczestnik/czka, który/a korzysta ze wsparcia. Jednorazowo wsparcie w postaci zwrotu kosztów opieki nie może przekraczać 8 godzin w ciągu 1 dnia szkolenia. Wsparcie polega na zwrocie kosztów za opiekę Opiekunowi/Opiekunce wybranej przez Uczestnika/czkę, na podstawie trójstronnej umowy zlecenie, podpisanej przez Beneficjenta, Uczestnika/czkę i Opiekuna/kę. Opiekunem/ką nie może być osoba spokrewniona. W celu zgłoszenia zapotrzebowania na wsparcie w opiece, Uczestnik/czka zgłasza ten fakt Beneficjentowi minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem realizacji opieki i składa komplet dokumentów: oświadczenie, wypełniony przez Opiekuna/kę kwestionariusz osobowy oraz wypełnioną umowę. Wzory dokumentów dostępne są na stronie syscopolska.pl. W projekcie przewidziano wsparcie dla 15 pierwszych osób lub do wyczerpania środków w budżecie.

W karcie oceny zmieniono zapis o dołączeniu oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych i zastapiono ten opis nastpująco:

"W formularzu podpisano wszystkie oświadczenia w pkt. IV formularza?"

Obydwie zmiany nie zmieniają kryteriów rekrutacji. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

Z dniem 17.05.2017 rozpoczynamy rekrutację do projektu „Certyfikowane zarządzanie”!

Pierwsze grupy ruszają  w maju!

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego i wysłanie go na adres: szkolenia(at)syscopolska.pl. Wszystkie dostępne dokumenty wraz z formularzem rekrutacyjnym i harmonogramem szkoleń znajdują się poniżej w sekcji DOKUMENTY.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sysco Polska zaprasza do udziału w bezpłatnych certyfikowanych szkoleniach menedżerskich!

Celem projektu jest przeszkolenie 180 dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego (w tym 108 kobiet)  z  zakresu umiejętności menadżerskich. Szkolenia oferowane w projekcie kończą się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu The Institute Of Leadership & Management (ILM), który jest największą i najbardziej rozpoznawalną  w Europie organizacją certyfikującą kwalifikacje zawodowe z zakresu przywództwa i zarządzania dla menedżerów i liderów wszystkich szczebli.. Bieżące informacje o projekcie: rozpoczęcie rekrutacji, dostępność dokumentów - dostępne będą na profilu Facebook Sysco Polska. Zapraszamy. https://www.facebook.com/syscopolska/?ref=aymt_homepage_panel

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Do projektu może zgłosić się każda osoba, która ukończyła 18 rok życia,  zamieszkuje województwo mazowieckie i jest zainteresowana podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania.

 

PROCES SZKOLENIA I CERTYFIKACJA:

Szkolenia obejmują cykl 4 modułów tematycznych, a każdy z nich trwa 2 dni. Łączna liczba godzin szkolenia wynosi 60 godzin. Uczestnik/czka rozpoczynając projekt podpisuje deklaracje uczestnictwa oraz umowę szkoleniową, w której zobowiązuje się do obecności w minimum 80 % zajęć. Po każdym module szkoleniowym, uczestnik/czka zobowiązany/a jest do napisania pracy zaliczeniowej odnoszącej się bezpośrednio do zagadnień szkolenia oraz swojego środowiska pracy. Obecność na zajęciach oraz zaliczenie prac przez asesorów akredytowanych przez ILM.

W ramach szkoleń zrealizowane będą następujące bloki tematyczne:

1.Rola menedżera w rozwoju organizacji;

2.Zarządzanie projektami w organizacji;

3.Zarządzanie stresem i konfliktem w organizacji;

4.Rola innowacji i zmiany w organizacji.

sylwetki trenerów

 

Uczestnikom/czkom, którzy/re zamieszkują na terenach odległych od Warszawy pow. 50 km zostanie zapewniony nocleg, pod warunkiem uczestnictwa w 2 pełnych dniach szkolenia, które będzie zaczynało się od 9.00 i kończyło po godzinie 17.00.

Dla Uczestników/czek będących w trudnej sytuacji tj. pozostających bez pracy lub niepełnosprawnych, możliwy jest zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Zwrot ten będzie przysługiwał do wysokości odpowiadającej stawkom najtańszego przewoźnika obsługującego daną trasę.

W projekcie przewidziano zapewnienie opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez uczestnika/czkę.

 

OKRES I MIEJSCE REALIZACJI SZKOLEŃ:

Szkolenia odbywać się będą w Warszawie w Centrum Szkoleniowym „PANKIEWICZA”. 

HARMONOGRAM

GRUPY 1-3 - grupy zakończone:

žGRUPY  4 -8 - grupy zakończone 

 

GRUPY 9 - 11 - grupy zakończone  

Grupa 12 (weekend)

zjazd 1: 13-14.01.2018         

zjazd 2: 27-28.01.2018             

zjazd 3: 10-11.02.2018          

zjazd 4: 24-25.02.2018

Grupa 13 (weekend)

zjazd 1: 20-21.01.2018         

zjazd 2: 03-04.02.2018            

zjazd 3: 17-18.02.2018          

zjazd 4: 03-04.03.2018

Grupa 14 (weekend)

zjazd 1: 27-28.01.2018       

zjazd 2: 10-11.02.2018              

zjazd 3: 24-25.02.2018          

zjazd 4: 10-11.03.2018

Grupa 15 (weekend)

zjazd 1: 03-04.02.2018       

zjazd 2: 17-18.02.2018              

zjazd 3: 03-04.03.2018          

zjazd 4: 17-18.03.2018

REKRUTACJA:

Do projektu mogą zgłaszać się osoby od 18 roku życia z terenu województwa mazowieckiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pracujące lub niepracujące które z własnej inicjatywy chcą podnieść lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe z zakresu zarządzania, potwierdzone międzynarodowym certyfikatem ILM.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą na formularzu rekrutacyjnym, dostępnym na stronie www.syscopolska.pl w punkcie DOKUMENTY. Formularz będzie podlegał ocenie przez komisję rekrutacyjną składającą się z kierownika projektu oraz doradcy ds. rozwoju zawodowego. Ocenie podlegać będą kryteria formalne – poprawnie wypełniony formularz, wiek uczestnika (18 r. ż), miejsce zamieszkania oraz list motywacyjny kandydata w kontekście predyspozycji i zasadności objęcia wsparciem (0-10punktów). Punkty dodatkowe zostaną przyznane:

- osobom  bezrobotnym - +2 pkt

- osobom z obszarów wiejskich - +3 pkt.

- osobom niepełnosprawnym - +3 pkt.,

- osobom poniżej 30 roku życia i powyżej 50 roku życia - +2 pkt.,

- osobom o kwalifikacjach na poziomie nie wyższym niż  ISCED3, czyli, które ukończyły:

Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające, Zasadniczą szkołę zawodową -  +2 pkt. 

Do projektu zostaną przyjęte osoby, które uzyskały najwyższą punktację. Utworzone będą listy rezerwowe. W trakcie rekrutacji priorytetowo będą traktowane kobiety – planowana liczba zrekrutowanych kobiet do projektu to minimum 107 osób, oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie – planowana liczba zrekrutowanych to minimum 54 osoby.

Wszystkie działania w ramach projektu prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Projekt uwzględnia potrzeby osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym dostęp bez barier architektonicznych oraz dostosowane materiały szkoleniowe i sposób prowadzenia zajęć. 

 DOKUMENTY:

aktualny regulamin projektu

formularz

deklaracja

oświadczenie uczestnika

umowa szkoleniowa

karta oceny

OPIEKA NAD DZIECKIEM DOKUMENTY:

oświadczenie opieka nad dzieckiem

kwestionariusz osobowy

umowa na opiekę nad dzieckiem

rachunek do umowy

 

REZULTATY PROJEKTU:

 

1

Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia

162 (w tym 97 kobiet)

2

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w zakresie zarządzania potwierdzone międzynarodowym certyfikatem THE INSITUTE OF LEADERSHIP&MANAGEMENT

162 (w tym 97 kobiet)

3

Liczba osób, które w wyniku udziału w projekcie podniosą swoją wartość na regionalnym rynku pracy

154 (w tym 92 kobiety)

4

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach

kształcenia w programie

180 ( w tym 108 kobiet)

5

Liczba osób uczestniczących w 60-godzinnym certyfikowanym kursie ILM Level 5 Qualificationsin Leadership and Management

180 ( w tym 108 kobiet)

6

Liczba osób, które przystąpią do certyfikowanego egzaminu ILM (The Level 5 Certificate in Leadership and Management)

180 ( w tym 108 kobiet)

7

Planowana liczba wydanych certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji

162

8

Liczba osób zamieszkujących tereny wiejskie uczestniczących w szkoleniach w ramach pozaszkolnych form kształcenia w ramach projektu

54 ( w tym 32 kobiety)

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 996 930,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 797 544,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 –30.06.2018 r. 

 

 

 

KONTAKT:

Biuro Projektu:

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 5b, 02-797 Warszawa

Tel: 22 392 74 75, Adres e-mail: szkolenia(at)syscopolska.pl

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sysco Polska zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w składaniu ofert na organizację kursów szkoleniowych Ilm Level 5 Qualifications In Leadership And Management w województwie mazowieckim.  

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 180 (min.108 kobiet) dorosłych mieszkańców woj. mazowieckiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Celem głównym projektu  jest nabycie kwalifikacji z zakresu zarządzania, potwierdzonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu The Institute of Leadership & Management ILM przez min. 90% uczestników w okresie do VI 2018r. poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowym. W ramach realizacji projektu zostanie wyłoniony wykonawca oferujący usługę organizacji ww. szkoleń. Oferty należy składać do dnia 25.04.2017.

Wszystkie szczegóły oraz załączniki znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1029865

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na na organizację kursów szkoleniowych Ilm Level 5 Qualifications In Leadership And Management w województwie mazowieckim.

Sysco Polska Sp. z o.o. informuje, że sposród złożonych ofert, do realizacji ww. usługi została wyłoniona firma:

IMMOQEE Sp. z o.o.

Karola Chodkiewicza 3 lok. U10

02-593 Warszawa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sysco Polska zaprasza do składania ofert na usługi cateringowe.

Sysco Polska Sp. z.o.o  stosując rozeznanie rynku zaprasza do złożenia oferty celem wyłonienia wykonawcy, który przeprowadzi usługi cateringu dla 180 uczestników szkoleń menedżerskich w ramach projektu CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE, nr umowy RPMA.10.03.04-14-6533/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły oraz formularz dostępny w załączniku poniżej:

rozeznanie rynku catering

 Rozstrzygnięcie rozeznania rynku na usługi cateringowe

Sysco Polska Sp. z o.o. informuje, że do realizacji usługi cateringu zostałą wyłoniona firma:

JP Solution Sp. z o.o.

Ul. Pankiewicza 3

00-696 Warszawa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniższe rozeznznaie rynku zostaje przedłużone do dnia 21.06.2017 z powodu braku ofert. Zainteresowani oferenci proszeni są o zapoznanie się z treścią poniższego tekstu oraz wysłanie swoich ofert do dnia 21.06.2017 według zasad opisanych w ogłoszeniu znajdującym się pod tym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1038715

Sysco Polska zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w składaniu ofert na przeprowadzenie procesu certyfikacji ILM LEVEL 5 QUALIFICATIONS IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT (POZIOM CERTIFICATE) dla uczestników szkoleń menedżerskich w ramach projektu „Certyfikowane zarządzanie” w województwie mazowieckim.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 180 (min.108 kobiet) dorosłych mieszkańców woj. mazowieckiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Celem głównym projektu  jest nabycie kwalifikacji z zakresu zarządzania, potwierdzonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu The Institute of Leadership & Management ILM przez min. 90% uczestników w okresie do VI 2018r. poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowym. W ramach realizacji projektu zostanie wyłoniony wykonawca zdolny do przeprowadzenia procesu certyfikacji (Poziom Certificate) dla ILM LEVEL 5 QUALIFICATIONS IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT. Oferty należy składać do dnia 08.06.2017.

Wszystkie szczegóły oraz załączniki znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1036611

________________________________________________________________________________________________________ 

Sysco Polska zaprasza zainteresowane podmioty/osoby do udziału w składaniu ofert na wykonanie usługi oceny prac (I etap weryfikacji) w ramach certyfikatu  ILM (THE INSTITUTE OF LEADERSHIP & MANAGEMENT) uczestników szkoleń w projekcie „Certyfikowane zarządzanie” w województwie mazowieckim.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 180 (min.108 kobiet) dorosłych mieszkańców woj. mazowieckiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Celem głównym projektu  jest nabycie kwalifikacji z zakresu zarządzania, potwierdzonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu The Institute of Leadership & Management ILM przez min. 90% uczestników w okresie do VI 2018r. poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowym. W ramach realizacji projektu zostanie wyłoniony wykonawca zdolny do wykonania oceny prac (I etap weryfikacji) w ramach certyfikatu  ILM LEVEL 5 QUALIFICATIONS IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT (Poziom Certificate) uczestników szkoleń w projekcie „Certyfikowane zarządzanie” w województwie mazowieckim. Oferty nazlezy składać do dnia 12.06.2017.

Wszystkie szczegóły oraz załączniki znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1036968

 __________________________________________________________________________________________________________ 

Sysco Polska zaprasza zainteresowane podmioty/osoby do udziału w składaniu ofert na wykonanie usługi oceny prac (II etap weryfikacji) w ramach certyfikatu ILM (THE INSTITUTE OF LEADERSHIP & MANAGEMENT) uczestników szkoleń w projekcie „Certyfikowane zarządzanie” w województwie mazowieckim.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 180 (min.108 kobiet) dorosłych mieszkańców woj. mazowieckiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Celem głównym projektu  jest nabycie kwalifikacji z zakresu zarządzania, potwierdzonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu The Institute of Leadership & Management ILM przez min. 90% uczestników w okresie do VI 2018r. poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowym. W ramach realizacji projektu zostanie wyłoniony wykonawca zdolny do wykonania oceny prac (II etap weryfikacji) w ramach certyfikatu  ILM LEVEL 5 QUALIFICATIONS IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT (Poziom Certificate) uczestników szkoleń w projekcie „Certyfikowane zarządzanie” w województwie mazowieckim. Oferty należy składać do 12.06.2017.

Wszystkie szczegóły oraz załączniki znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1037021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sysco Polska zaprasza do składania ofert na usługi noclegowe

Sysco Polska Sp. z.o.o  stosując rozeznanie rynku zaprasza do złożenia oferty celem wyłonienia wykonawcy, który zrealizuje usługi noclegowe dla uczestników szkoleń menedżerskich w ramach projektu CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE, nr umowy RPMA.10.03.04-14-6533/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły oraz formularz dostępny w załączniku poniżej:

rozeznanie rynku usługi noclegowe

 

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku na usługi noclegowe

Sysco Polska Sp. z o.o. informuje, że do realizacji usługi noclegów zostałą wyłoniona firma:

Satoria Group S.A.

ul. Puławska 2, budynek B

02-566 Warszawa

______________________________________________________________________ 

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY

2016

ESL – monitoring and prevention solutions. Projekt ma na celu kompleksowe zbadanie w ramach współpracy międzynarodowej zjawiska przedwczesnego kończenia nauki w krajach partnerskich (Polska, Wielka Brytania, Włochy) pod kątem stosowanych systemów monitorowania oraz metod przeciwdziałania zjawisku jak również reintegracji uczniów nim dotkniętych. Prowadzone w ramach projektu prace mają na celu pogłębioną analizę istniejącego stanu faktycznego w w/w dziedzinach oraz wskazanie rozwiązań, które pozwolą na wprowadzenie istotnych usprawnień w tej sferze.

2015
Projekt skierowany do 53 osób z woj. mazowieckiego przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Celem projektu była poprawa sytuacji zawodowej osób  (w tym zakładanie własnej działalnościi gospodarczej) poprzez objęcie uczestników projektu programem outplacementowym. Formy wsparcia: doradztwo zawodowe - IPD, poradnictwo psychologiczne, szkolenie zawodowe, szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, konsultacje z pisania biznesplanu, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe, mentoring, wsparcie w poszukiwaniu pracy.
Numer projektu: UDA-POKL.08.01.02-14-049/14-01
Okres realizacji projektu: 01.09.2015-31.08.2015
 

 

Kompleksowe przygotowanie 311 uczestników projektu do samodzielnego  prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/out, szkolenia grupowe (doprecyzowanie pomysłów biznesowych,  finansowanie działalności gospodarczej, negocjacje, biznesplan, analiza marketingowa itp. – 108h/osobę), szkolenia indywidualne (mentoring-3h/osobę; patentowo-prawne oraz doprecyzowanie pomysłów biznesowych-3h/osobę).
Numer projektu: UDA-POKL.08.02.01-14-106/10-00
Okres realizacji projektu: 01.03.2012-30.04.2015
2014
Oparte  na metodologii brytyjskiego Institute of Leadership and Management szkolenia grupowe (45 h/os.) oraz indywidualne konsultacje (2h/os.) mające na celu uzyskanie certyfikatów potwierdzających umiejętności zawodowe z zakresu zarządzania i przywództwa.
Numer projektu:  UDA-POKL.08.01.01-32-059/12-00
Okres realizacji projektu: 01.01.2013-31.12.2014
 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych 135 uczestników projektu - nauczycieli z terenów wiejskich, w tym 120 kobiet i 15 mężczyzn, z zakresu efektywnego przekazywania posiadanej wiedzy z wykorzystaniem nowych technik multimedialnych.
Numer projektu: UDA-POKL.09.04.00-14-097/12-00
Okres realizacji projektu: 01.01.2014– 31.12.2014
 
Oparte  na metodologii brytyjskiego Institute of Leadership and Management szkolenia grupowe (45 h/os.) oraz indywidualne konsultacje (2h/os.) mające na celu uzyskanie certyfikatów potwierdzających umiejętności zawodowe z zakresu zarządzania i przywództwa.
Numer projektu: UDA.POKL.08.01.01-20-049/12-00
Okres realizacji projektu: 01.01.2013– 31.12.2014
 
Projekt skierowany do 6 szkół dla dorosłych z woj. mazowieckiego, w tym bezpośrednio do 90 słuchaczy szkół dla dorosłych i 18 nauczycieli. Celem projektu było zdobycie formalnego potwierdzenia kwalifikacji słuchaczy publicznych i niepublicznych szkół ogólnokształcących i zawodowych w zakresie kształcenia formalnego w formach szkolnych z wykorzystaniem platformy e-learning. Formy wsparcia to: doradztwo zawodowe (45h/os.), kształcenie z wykorzystaniem platformy e-learningowej 4 z 5 przedmiotów (język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologie informacyjne, ochrona środowiska) przez okres 3 semestrów oraz przeszkolenie 18 nauczycieli w zakresie wykorzystania komponentu elektronicznego w pracy z uczniami.
Numer projektu: UDA-POKL.09.03.00-14-027/11-01
Okres realizacji projektu: 01.11.2012-30.06.2014
 
Kompleksowe przygotowanie 61 uczestników projektu do samodzielnego  prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/out, szkolenia grupowe (doprecyzowanie pomysłów biznesowych,  finansowanie działalności gospodarczej, negocjacje, biznesplan, analiza marketingowa itp. – 96h/osobę), szkolenia indywidualne (mentoring-9h/osobę; coaching 9h/osobę; patentowo-prawne oraz doprecyzowanie pomysłów biznesowych-3h/osobę).
Numer projektu: UDA-POKL.08.02.01-32-007/11-00
Okres realizacji projektu: 02.01.2013-30.11.2014
 
Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 50 pracowników z firm z województwa mazowieckiego poprzez odbycie 3-miesięcznego stażu w jednostce naukowej, staż obejmuje wykonanie min. 240h przez stażystę oraz min. 125h przez opiekuna stażu. Projekt realizowany z pomocą publiczną.
Numer projektu: UDA-POKL.08.02.01-14-007/11-00
Okres realizacji projektu: 01.08.2012-30.06.2014
2013
Podniesienie kwalifikacji zawodowych 327 nauczycieli z zakresu efektywnego przekazywania posiadanej wiedzy, z wykorzystaniem nowych technik multimedialnych, zakończonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Qualified Teacher Learning and Skills (Level 3 Award), wydawanego przez The City & Guilds of London w Wielkiej Brytanii. 
Numer projektu: UDA-POKL.09.04.00-14-102/11-00
Okres realizacji projektu: 01.01.2012-31.12.2013
 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych z zarządzania, zakończonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Institute of Leadership & Management (ILM) w zakresie zarządzania pierwszoliniowego poziom 5 (ILM Level 5 Qualifications in Leadership and Management) przez 204 pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa łódzkiego, będących lub pretendujących na stanowisko menedżerki/ra średniego szczebla.
Numer projektu: UDA-POKL.08.01.01-10-400/10-00
Okres realizacji projektu: 01.12.2011– 31.05.2013 
 
Projekt skierowany do przedsiębiorców i pracowników mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego.  Celem projektu było przeszkolenie 229 osób z zakresu zarządzania. Działania: szkolenie grupowe (osiąganie celów przez zarządzanie czasem, strategiczne planowanie i wdrażanie zmian w przedsiębiorstwie, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji - 38 h/osobę), szkolenia indywidualne - 2h/osobę, e-learning. Szkolenia zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu wydanego przez The Institute of Leadership and Management w Londynie z zakresu zarządzania.
Numer projektu: UDA-POKL.08.01.01-14-615/10-00
Okres realizacji projektu: 01.11.2011-31.08.2013
 
Kompleksowe przygotowanie 147 uczestników projektu do samodzielnego  prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/out, szkolenia grupowe (doprecyzowanie pomysłów biznesowych,  finansowanie działalności gospodarczej, negocjacje, biznesplan, analiza marketingowa itp. – 108h/osobę), szkolenia indywidualne (mentoring-3h/osobę; patentowo-prawne oraz doprecyzowanie pomysłów biznesowych-3h/osobę).
Numer projektu: UDA-POKL.08.02.01-14-107/10-00
Okres realizacji projektu: 01.10.2011-30.04.2013

 

Kompleksowe przygotowanie 152 uczestników projektu do samodzielnego  prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/out, szkolenia grupowe (doprecyzowanie pomysłów biznesowych,  finansowanie działalności gospodarczej, negocjacje, biznesplan, analiza marketingowa itp. – 108h/osobę), szkolenia indywidualne (mentoring-3h/osobę; patentowo-prawne oraz doprecyzowanie pomysłów biznesowych-3h/osobę).
Numer projektu: UDA-POKL.08.02.01-14-106/10-00
Okres realizacji projektu: 01.10.2011-30.04.2013
2012
Projekt przeznaczony dla studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych jednostek naukowych, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, z terenu województwa śląskiego. Celem projektu było kompleksowe przygotowanie 60 uczestników projektu do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/out.
Działania: szkolenia grupowe (doprecyzowanie pomysłów biznesowych, finansowanie działalności gospodarczej, negocjacje, biznesplan, itp. – 96 h/osobę), szkolenia indywidualne (mentoring-9h/os.; coaching-9h/os.; patentowo-prawne oraz doprecyzowanie pomysłów biznesowych-3h/osobę); e-learning, wizyty studyjne.
Numer projektu: UDA-POKL.08.02.01-24-036/10-00
Okres realizacji projektu: 01.10.2011-31.12.2012
 
Zapewnienie kompleksowego wsparcia prowadzącego do założenia działalności gospodarczej w branży ubezpieczeniowo-finansowej. Liczba uczestników projektu-45 osób. Szkolenia grupowe  merytoryczne (240h/osobę), umiejętności miękkich (24h/osobę), indywidualne wsparcie doradcze (10 h/osobę), wsparcie finansowe – dotacja na rozpoczęcie działalności, wsparcie pomostowe, projekt z pomocą publiczną.
Numer projektu: UDA-POKL.06.02.00-14-052/09-00
Okres realizacji projektu: 01.09.2010-31.10.2012
2011
Podniesienie kwalifikacji 152 pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania zakończonych otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu. Szkolenia grupowe z zarządzania zgodnych z metodologią Instytutu ILM (38h/os.), indywidualna praca z trenerem (3h), wsparcie w uzyskaniu certyfikatu ILM (ILM Award In First Management
Level 3).
Numer projektu: UDA-POKL.08.01.01-10-535/09-00
Okres realizacji projektu: 01.08.2010-31.12.2011
 
Kompleksowy program dotyczący zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla studentów, absolwentów, doktorantów oraz pracowników naukowych województwa mazowieckiego.
W ramach Projektu zrealizowano wsparcie m.in. z zakresu projektowania innowacyjnych rozwiązań w biznesie, analizy marketingowej, tworzenia biznesplanów oraz doprecyzowania pomysłów biznesowych podczas indywidualnych spotkań z ekspertami.
Numer projektu: UDA-POKL.08.02.01-14-013/09-00
Okres realizacji projektu: 01.04.2010-31.10.2011
 
Jako Partner w projekcie POKL.8.1.1.
Podniesienie kwalifikacji kadr zarządzających i pracowników MiMP w zakresie budowania i modyfikacji strategii oraz podnoszenia kompetencji specjalistycznych w obszarze handlowym, jakościowym i logistycznym przez 180 pracowników z sektora usług, branży spożywczej i przemysłowej, z terenu małopolski.
Okres realizacji projektu: 04.01.2010-30.04.2011
 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych z zarządzania, zakończonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu z zarządzania pierwszo liniowego przez 150 pracowników MŚP z obszaru województwa śląskiego, szkolenia grupowe (38h/osobę), szkolenia indywidualne (2h/osobę). Projekt realizowany  z pomocą publiczną.
Numer projektu: UDA-POKL.08.01.01-24-281/09-00
Okres realizacji projektu: 01.11.2009-31.03.2011
skontaktuj się z nami

porozmawiamy o twoich potrzebach

na wszystkie e-maile odpisujemy w ciągu 24h

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834 REGON:141314350 KRS:0000298984

 

* pole obowiązkowe

Wpisz wynik działania (5 - 1)